01 Itsumo Nando Demo Relaxing Piano

141

on

PDF

1

27Sharing files

Download 01 Itsumo Nando Demo Relaxing Piano
{ { { { { { 8va q = 42 8va 8va 6 8va 8va 10 8va 8va 14 8va 8va 18 8va 8va 23 8va 6 8 6 8 3 8 6 8 3 8 6 8 & # # # # ∑ Relaxing Piano: Hayao Miyazaki いつも何度でも Itsumo Nando Demo - Arr: Makiko Hirohashi Transcriber: AKPlayer ?# # # # & # # # # ?# # # # & # # # # ?# # # # & # # # # ?# # # # & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ Œ ‰ Œ œœ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ ™ œœ œ j œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ ∏∏ ∏∏ œœœœœ ™ Œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœœœ ‰ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ j œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ∏∏ ∏∏ œ œ Œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ j œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ™ œœœ œ ™ œ ™ Œ œœ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ ™ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ ∏∏ ∏∏ œœœœœ œœ œ œ œ œ œ ™ ™ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ j œ œ { { { { { { 8va 28 8va 8va 32 8va 8va 36 8va 8va 40 8va 8va 43 8va 8va 47 8va & # # # # ?# # # # & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ œ œ œ œ œ J ∏∏ ∏∏ ∏∏ ∏ & # # # # 3 ?# # # # ‘“ ‘“ & # # # # ‘“ ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ & # # # # ”“ ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ œ œ œ ∏∏ ∏∏ œ œ œ œœœœ ™ Œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ j œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ∏∏ ∏∏ œ œ Œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ r œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ‰ œ œ œ œ œ ™ œœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ J ≈ œ œœœœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ œ œ œ œ J œ œ œ J œ œ ™ ™ œœœœ ™ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ r œœœœ œœ œœœ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 { { { { { { 8va 51 8va 8va 55 8va 8va 60 8va 8va 65 8va 8va 70 8va 8va 74 8va & # # # # “: ; ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ & # # # # ?# # # # & # # # # ∑ ?# # # # ‘“ ‘“ & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ ‘“ & # # # # œ œ ?# # # # œ & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ ‘“ œ œ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œœœœœœ œœœ œœœœœ œœ œœ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ ™ œœ œ œ œœœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ™ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œœœœ œ œ ™ œ œ œœ œœ œœ R ≈Œ Œ ™ Œ œœ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ∏∏ ∏∏ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ ∏∏ ∏∏ œœœœœ œœ œ œ œ œ œ ™ ™ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∏∏ ∏∏ œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ J œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œ r œœœ œ œ œ œ œ œ∏∏ ∏∏ œ œ Œ œ œœœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 { { { 8va 78 8va 8va 83 8va 88 & # # # # ?# # # # ‘“ ‘“ & # # # # œ œ œ œ ?# # # # & ? ˙ ˙ ˙ ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # # # # ?# # # # œ œœœœœ œ r œ œ ™ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ œ œ œ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ œ œ œ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ œ œ œ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ˙ ˙ ˙ ∏∏ ∏∏ œ œ ™ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ‰ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ∏∏ ∏∏ ∏∏ ∏∏ ∏ ˙ ˙ ™ ™ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ ˙ ˙ ˙ ™ ™ ™ 4